آزمایشگاه


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 آزمایشگاه عوامل شیمیایی دکتر اصیلیان
2 آزمایشگاه سم‌شناسی دکتر مرتضوی
3 آزمایشگاه ارگونومی آقای سلیمانیان
4 آزمایشگاه تهویه دکتر اصیلیان
5 آزمایشگاه ایمنی دکتر مرتضوی
6 آزمایشگاه عوامل فیزیکی دکتر خوانین
7 آزمایشگاه آلودگی هوا آقای سلیمانیان