آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
تهویه حسن اصیلیان مهابادی اردلان سلیمانیان ساختمان 5 پزشکی- طبقه 1- 3564
سم شناسی سید باقر مرتضوی اردلان سلیمانیان ساختمان 5 پزشکی- طبقه 1- 3845
عوامل شیمیایی حسن اصیلیان مهابادی اردلان سلیمانیان ساختمان 5 پزشکی- طبقه 1- 3594
عوامل فیزیکی علی خوانین اردلان سلیمانیان ساختمان 5 پزشکی- طبقه 1- 3849