فهرست دروس


 

لیست دروس مقطع دکتری

نیمسال اول سال 93 -92
ورودی 1392

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس توضیحات
1 2007117  اپیدمیولوژی بیماریهای ناشی از کار  2 دکتر حیدرنیا  - - - ترم اول
2  2007120 فناوری نانو در بهداشت حرفه ای 2  دکتر جنیدی   دو شنبه 12-10

ساختمان شماره 5 - کلاس 103

ترم اول
3  2007108 ایمنی در کار  2 دکتر مرتضوی   دوشنبه 15-13  ساختمان شماره 5 - کلاس 402  ترم اول
4  2007110 پرتوها  2 دکتر خوانین   سه شنبه  12-10 - ترم اول
5   سمینار  2 گروه - -

-

ترم اول
6  2007102 سیستم های نوین اطلاع رسانی پزشکی 1  -  -  -  - ترم اول

نیمسال اول سال 93 -92
ورودی 1390 به بعد

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس توضیحات
1 2090120 رساله 20 - - - - ترم سوم به بالا
2 2090122 رساله 22 - - -

-

تا ورودی 89

لیست دروس مقطع کارشناسی ارشد 


نیمسال اول سال 93-92

ورودی 1392

کد درس نام درس تعداد واحد نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس توضیحات
2007090 سم شناسی شغلی  2 دکتر جنیدی   دوشنبه  10-8 ساختمان شماره 5 -  103  ترم اول
2007092 بیماریهای ناشی از کار  2 دکتر وزیری  چهارشنبه  15-13 ساختمان شماره 5 -  401   ترم اول
2007098  مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی 1  2 دکتر وثوقی   چهارشنبه  17-15 ساختمان شماره 5 -   401   ترم اول
2007086 زبان تخصصی  2 دکتر مرتضوی  دوشنبه  13-10 ساختمان شماره 5 -   402   ترم اول
2007084 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی  1 - - - -  ترم اول 
- اخلاق حرفه ای در علوم پزشکی 2  -  - -  ترم اول

نیمسال اول سال 93-92

ورودی 1391

کد درس نام درس تعداد واحد نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس توضیحات
2007089 طراحی سیستم های کنترلی الاینده هواهای محیط کار 3 دکتر اصیلیان   سه شنبه  10-8 ساختمان شماره 5 -  403  ترم سوم
2007096 حفاظت در برابر پرتوها در محیط کار  1 دکتر خوانین  سه شنبه  15-13 ساختمان شماره 5 -  403  ترم سوم
2007091 سم شناسی شغلی کاربردی 1 دکتر مرتضوی   چهارشنبه 12-10 ساختمان شماره 5 -   403  ترم سوم
2007099 مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی 2  2 دکتر وثوقی  سه شنبه 17-15 ساختمان شماره 5 -   403  ترم سوم
2007100 مدل سازی در بهداشت حرفه ای 2 دکتر اصیلیان چهارشنبه 10-8 ساختمان شماره 5 -   103  ترم سوم
2007084 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1  -  - -  ترم سوم
2090105 پایان نامه 5         ترم سوم به بالا