آزمایشگاه


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه محل استقرار شماره اتاق
1 آزمایشگاه تکنولوژی آمورشی مجهز به امکانات سمعی و بصری از جمله تابلوی هوشمند (smart board) خانم عصمت هاتف‌نیا ساختمان شماره1 228

در حال حاضر علاوه بر آزمایشگاه تکنولوژی آموزشی، گروه آموزش بهداشت مترصد راه اندازی آزمایشگاههای کاربردی دیگری که مورد نیاز است می باشد.
از جمله:

  • آزمایشگاه تغییر رفتار
  • بسیاری از پروژه های این گروه با هدف تغییر رفتار در نمونه های انسانی تعریف و اجرا میشوند. بدین لحاظ وجود چنین آزمایشگاهی می تواند روند پژوهش های موجود در تشریع و موانع را به حداقل ممکن برساند .