آزمایشگاه


 

شامل 2 آزمايشگاه برای دانشجويان ارشد که 5 دستگاه کامپيوتر و يک دستگاه چاپگر دارند.
شامل يک آزمايشگاه برای دانشجويان دکتری که 10 دستگاه کامپيوتر و 4 دستگاه چاپگر و يک دستگاه اسکنر دارند.