آزمایشگاه


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه تلفن محل استقرار شماره اتاق
1 آزمایشگاه عمومی دکتر حسن- دکتر زواران 3890 ساختمان شماره 2 پزشکی طبقه اول 208
2 آزمایشگاه سلول های دندریتیک دکتر موذنی و دکتر پورفتح اله 4529 ساختمان شماره 2 پزشکی طبقه اول 202
3 اتاق کشت سلولی دکتر موذنی 4529 ساختمان شماره 2 پزشکی طبقه اول 207
4 آزمایشگاه اختصاصی دکتر ابتکار 3848 ساختمان شماره 2 پزشکی طبقه اول 201
5 آزمایشگاه سایتوکاین دکتر حسن- دکتر زواران 3890 ساختمان شماره 2 پزشکی طبقه اول 203
6 آزمایشگاه فلوسایتومتری