آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه سایت علی اصغر صفائی سید جوادشکراله زاده س 5 پ- طبقه سوم -اتاق 303 4530
آزمایشگاه شماره 1 زهیر صراف کاظمی ساختمان پزشکی جدید، طبقه پنجم غربی، اطاق 504 3848
آزمایشگاه شماره 2 سید محمد موذنی کاظمی ساختمان پزشکی جدید، طبقه پنجم غربی، اطاق 505 4529-3848
آزمایشگاه شماره 3 احمد زواران حسینی کاظمی ساختمان پزشکی جدید، طبقه پنجم غربی، اطاق 505 4856-3848
آزمایشگاه فلوسایتومتری زهیر صراف محبوبه محسنی ساختمان پزشکی جدید، طبقه پنجم غربی، اطاق 511 4550
آزمایشگاه کشت سلولی شماره 1 سید محمد موذنی کاظمی ساختمان پزشکی جدید، طبقه پنجم غربی، اطاق 509 3848
آزمایشگاه کشت سلولی شماره 2 زهیر صراف کاظمی ساختمان پزشکی جدید، طبقه پنجم غربی، اطاق 510 3848