افراد


 
ردیف نام خانوادگی و نام محل خدمت فعلی واحــدسـازمـانی شماره تلفن سمت
1 خاکپور ایرج امور اداری مدیریت اموراداری 3165 مدیر امور اداری
2 منفرد محمد علی امور اداری مدیریت اموراداری 3165 معاون اداری و نیروی انسانی
3 صادقی یوسف امور اداری مدیریت اموراداری 3210-3165 معاون امور عمومی
4 حبیب پور مرتضی امور اداری مدیریت اموراداری   مسئول دفتر
5 مهربانی زاده فرح امور اداری مدیریت اموراداری 3158 کمک کارشناس اسناد و مدارک
6 علاالدین حسینی امور اداری مدیریت اموراداری 4069 رئیس اداره بازنشستگی
7 ابوطالب فلاح امور اداری مدیریت اموراداری   کارشناس اداراه بازنشستگی
8 سلیمانی  امور اداری مدیریت اموراداری   کارشناس اداره بازنشستگی
9 مریم سلطانی امور اداری مدیریت امور اداری 3078 کارشناس ارتقا و رتبه
10 ستاری امور اداری مدیریت امور اداری 3299 کارشناس بیمه اداره رفاه
11 تنها امور اداری مدیریت امور اداری 3161 کارشناس امور اداری
12 خانعلی زاده رقیه امور اداری اداره کارگزینی کارکنان 4047 کارشناس امور اداری
13 مریم مخدومی امور اداری اداره کارگزینی کارکنان 3102 سرپرست اداره کارگزینی کارکنان
14 اسمعیلی ویری مهرداد امور اداری اداره کارگزینی کارکنان 3120 کارگزین
15 ساسان کیهانپور اموراداری اداره کارگزینی کارکنان 3130 کارگزین
16 موسوی سیده نجمه امور اداری اداره کارگزینی کارکنان 3203 کارگزین
17 اسماعیلی ایوانكی زهرا امور اداری اداره كارگزینی هیات علمی 4094 کارگزین
18 فتحی جلال راضیه امور اداری اداره كارگزینی هیات علمی 3168 رئیس اداره کارگزینی هیأت علمی
19 موسوی منش سیده سارا امور اداری اداره كارگزینی هیات علمی 4095 کارشناس امور اداری
20 افسانه ترکمان امور اداری اداره رفاه 4165 کارشناس رفاه و تعاون
21 محمدی رضا امور اداری اداره رفاه 3034 کارشناس مسئول رسیدگی به امور کارکنان ایثارگر
22 نادری شاد مسعود امور اداری اداره تدارکات   سرپرست اداره تدارکات
23 ظریف مظلومیان حسین امور اداری اداره تداركات 3134 رییس اداره رفاه
24 برزگر مرتضی امور اداری اداره تداركات 3042 مسئول انبار
25 صفاپور حسین امور اداری اداره تداركات 3242 انباردار
26 جانجان علی پناه امور اداری اداره خدمات عمومی 3263 مسول خدمات عمومی
27 عباس عبدالملكی امور اداری اداره خدمات عمومی 3262 متصدی امور دفتری
28 پیشكی آستانه امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
29 جعفری امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
30 جهانگیر امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
31 مهدی سیفی امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده
32 سیاوش طاهری هشجین امور اداری اداره خدمات عمومی * کارپرداز
33 جمشید عسگری امور اداری اداره خدمات عمومی * راننده