آئین‌نامه‌ها


 
شرح وظایف
  1. هماهنگی برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
  2. بررسی درخواست متقاضیان صدور مجوز انتشار نشریات دانشجویی
  3. پیگیری امور اجرایی و چاپ نشریات دانشجویی
  4. نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ناظر بر نشریات دانشجویی و شیوهنامه‌ها
  5. برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای متقاضیان نشریات دانشجویی
  6. برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی جهت عضویت در کمیته ناظر بر نشریات
  7. ارزیابی و شناسایی نشریات برتر جهت شرکت در جشنواره کشوری نشریات دانشجویی

bulletدستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

bulletشیوه‌نامه‌ برگزاری‌ انتخابات‌ نمایندگان‌ مدیران‌ مسئول‌ نشریات‌ دانشگاهی