آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
دستورالعمل اجرايی آئين نامه خدمت موظف و اعطای ترفيع اعضای هيأت علمی آموزشی و پژوهشی رئیس دانشگاه/معاون آموزشی/معاون پژوهشی/هیات علمی
اصلاحیه دستورالعمل اجرائی آئین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی رئیس دانشگاه/معاون آموزشی/معاون پژوهشی/هیات علمی
واحد موظف و ساعت موظف تدریس اعضای هیأت علمی هیات علمی
دستورالعمل نحوه انتخاب استاد نمونه سالانه دانشگاه تربیت مدرس رئیس دانشگاه/معاون آموزشی/معاون پژوهشی/هیات علمی
دستورالعمل اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی هیات علمی
اصلاحیه دستورالعمل اعطای پایه های تشویقی هیات علمی